ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD17-CH17-CD19LT...

Nội Dung:

+ Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp theo link sau (Sử dụng mail @ut.edu.vn): Đăng ký thực tập

+ Nộp bảng điểm và lưu file với tên HOVATEN_LOP (Sử dụng mail @ut.edu.vn): Lưu bảng điểm

Chú ý:

1. Thời hạn 24.1.2022
2. Mọi thắc mắc liên hệ Lớp trưởng tưởng ứng ngành CD17 và CH17.

SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU- ĐỢT 3-NĂM 2021

Nội Dung:

+ Danh sách phân công GVHD, Số liệu đồ án (Sử dụng mail @ut.edu.vn để download): Số liệu đồ án

+ Số liệu địa chất thủy văn và biểu mẫu chung (Sử dụng mail @ut.edu.vn để download): Biểu mẫu chung

Chú ý:

1. Làm theo tiêu chuẩn 11823:2017
2. Trình bày thuyết minh và bản vẽ theo quy định mới trong sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 (in ngang).
3. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVHD.

4. Khi nộp bài, các Anh(Chị) nộp riêng file mềm bài làm để " Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo". Quy định chi tiết các em theo dõi những quy định mới nhất tại thời điểm nộp bài (Nộp files gì ? Nộp tại địa chỉ web nào ? Thời điểm nộp files, thời điểm nhận kết quả, địa điểm nhận kết quả). Sau khi có kết quả trùng lặp gửi về Bộ môn, sẽ tổ chức bảo vệ chính thức. Link nộp file ở thời điểm hiện tại: Link kiểm tra sự trùng lắp

Chú ý khi thực hiện:

+ Sau khi nhận được số liệu đầu vào, các em điền thông tin vào " Phiếu giao đề tài luận văn tốt nghiệp " (theo mẫu BM - TN - 02), có chữ ký của SV và GVHD, nộp lại Bộ môn để trình ký và đóng dấu (Các em gom các phiếu lại rồi gửi một lần), sau đó sẽ gửi trả lại các em, để đóng kèm "Phụ lục giao số liệu" vào trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp.
+ Nhóm trưởng (Đứng đầu danh sách theo từng GVHD) liên hệ GVHD sau khi có số liệu, trong tuần đầu tiên thống nhất với GVHD các dữ liệu ban đầu của đồ án tốt nghiệp.
+ Nhờ các em nhóm trưởng gửi thông tin nhận số liệu đến các bạn khác trong lớp (nhóm).

P/s Các files đính kèm gồm:

+ Danh sách SV - GVHD.
+ Phụ lục giao số liệu của mỗi sinh viên: Gồm các thông tin đề bài của đồ án tốt nghiệp của mỗi sinh viên.
+ Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp: SV cần đọc kỹ hướng dẫn trong sổ tay, nhất là quy định trong trình bày thuyết minh, bản vẽ, khối lượng cần thực hiện cho SV ngành Cầu Hầm.
+ Mã địa chất: Gồm các mã địa chất, Mỗi SV chỉ dùng một mã tương ứng trong phụ lục giao số liệu.
+ Các biểu mẫu gồm: Bìa đồ án, Phiếu giao đề tài luận văn, Phiếu theo dõi tiến độ, Mẫu đề cương(Nếu làm chuyên đề),....
+++++++++++++++++ Có bất kỳ thắc mắc nào, các em liên hệ :- ThS. Phạm Đệ - 0907621521


THỦ TỤC NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021(CD16-CH16-LT18)

Nội Dung:

+ Danh sách phân công hội đồng, thủ tục và lịch bảo vệ (Sử dụng mail @ut.edu.vn để download): Thủ tục bảo vệ

Chú ý:

1. Thời gian nộp file, link nộp file xem trong "THUTUCNOPBAI-VABAOVE"
2. Quyét sự trùng lặp đồ án, link nộp file xem trong "THUTUCNOPBAI-VABAOVE", và xem lại thông báo khi nhận đề tài.
3. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVPB.
4. Sau khi bảo vệ xong: Sinh viên lớp Đại trà liên hệ cô Thư Giáo vụ khoa CTGT để làm thủ tục tốt nghiệp.
Nếu có gì thắc mắc liên hệ ThS Phạm Đệ (0907 621 521)THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ CHUYÊN ĐỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG

THÔNG BÁO

Sinh viên chuyên ngành Cầu đường nếu chọn làm chuyên đề (CẦU hoặc ĐƯỜNG) trong đồ án tốt nghiệp, phải đảm bảo yêu cầu sau:
+ Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 3.0/4.0;
+ Yêu cầu sinh viên lập đề cương, trình Giáo viên hướng dẫn xác nhận. Nộp bộ môn Cầu Hầm xét duyệt trước đợt nhận số liệu đồ án tốt nghiệp 1 tuần.
+ Chú ý: Nếu sinh viên không đủ điều kiện để nhận chuyên đề trước. Sau khi được phân công ngẫn nhiên, sinh viên có thể đề xuất chuyên đề với Giáo viên hướng dẫn.

+ Mẫu đề cương đăng kí làm chuyên đề tốt nghiệp (Download bằng mail có địa chỉ @ut.edu.vn): Mẫu đề cương chuyên đề tốt nghiệp

+ Thời gian nhận đồ án tốt nghiệp: Kế hoạch và thời gian nhận đề tài tốt nghiệp hàng năm

SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-LỚP CD17T.LT

Nội Dung:

+ Danh sách phân công GVHD, Số liệu đồ án (Sử dụng mail @ut.edu.vn để download): Số liệu đồ án

+ Số liệu địa chất thủy văn và biểu mẫu chung (Sử dụng mail @ut.edu.vn để download): Biểu mẫu chung

Chú ý:

1. Làm theo tiêu chuẩn 11823:2017
2. Trình bày thuyết minh và bản vẽ theo quy định mới trong sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 (in ngang).
3. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVHD.

4. Khi nộp bài, các Anh(Chị) nộp riêng file mềm bài làm để " Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo". Quy định chi tiết các em theo dõi những quy định mới nhất tại thời điểm nộp bài (Nộp files gì ? Nộp tại địa chỉ web nào ? Thời điểm nộp files, thời điểm nhận kết quả, địa điểm nhận kết quả). Sau khi có kết quả trùng lặp gửi về Bộ môn, sẽ tổ chức bảo vệ chính thức. Link nộp file ở thời điểm hiện tại: Link kiểm tra sự trùng lắp

Chú ý khi thực hiện:

+ Sau khi nhận được số liệu đầu vào, các em điền thông tin vào " Phiếu giao đề tài luận văn tốt nghiệp " (theo mẫu BM - TN - 02), có chữ ký của SV và GVHD, nộp lại Bộ môn để trình ký và đóng dấu (Các em gom các phiếu lại rồi gửi một lần), sau đó sẽ gửi trả lại các em, để đóng kèm "Phụ lục giao số liệu" vào trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp.
+ Nhóm trưởng (Đứng đầu danh sách theo từng GVHD) liên hệ GVHD sau khi có số liệu, trong tuần đầu tiên thống nhất với GVHD các dữ liệu ban đầu của đồ án tốt nghiệp.
+ Nhờ các em nhóm trưởng gửi thông tin nhận số liệu đến các bạn khác trong lớp (nhóm).

P/s Các files đính kèm gồm:

+ Danh sách SV - GVHD.
+ Phụ lục giao số liệu của mỗi sinh viên: Gồm các thông tin đề bài của đồ án tốt nghiệp của mỗi sinh viên.
+ Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp: SV cần đọc kỹ hướng dẫn trong sổ tay, nhất là quy định trong trình bày thuyết minh, bản vẽ, khối lượng cần thực hiện cho SV ngành Cầu Hầm.
+ Mã địa chất: Gồm các mã địa chất, Mỗi SV chỉ dùng một mã tương ứng trong phụ lục giao số liệu.
+ Các biểu mẫu gồm: Bìa đồ án, Phiếu giao đề tài luận văn, Phiếu theo dõi tiến độ, Mẫu đề cương(Nếu làm chuyên đề),....
+++++++++++++++++ Có bất kỳ thắc mắc nào, các em liên hệ :- ThS. Phạm Đệ - 0907621521

ĐỒ ÁN MỐ TRỤ CẦU LỚP CD17, CH17, CD17CLC

THÔNG BÁO: ĐỒ ÁN MỐ TRỤ CẦU LỚP CD17, CH17, CD17CLC

Nội dung thực hiện: Thiết kế 1 mố và 1 trụ theo bộ số liệu đồ án.

LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN