Home » » LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC ĐỢT 1-NĂM 2020 (LỚP CD16CLCA+CD16CLCB)

LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC ĐỢT 1-NĂM 2020 (LỚP CD16CLCA+CD16CLCB)

Kế hoạch thực tâp: 7/9/2020 đến 19/10/2020.

Liên hệ Viện CLC để xin Giấy giới thiệu đi thực tập.

Nhóm thực tập Bộ môn Đường phụ trách. Liên hệ thầy TS Nguyễn Văn Long.

Nhóm thực tập Bộ môn Cầu hầm phụ trách. Nhóm trưởng liên hệ GVHD và Người hướng đẫn trực tiếp của Đơn vi thực tập.

Danh sách phân công thực tâp, đề cương thực tập download theo link sau: Danh sách phân công và đề cương thực tập.Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN