Home » » KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD19NT

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD19NT

 Kế hoạch thực tâp: 15/3/2021 đến 25/4/2021. Liên hệ GVHD trước 1 tuần trước khi kết thúc. Xem thêm trong đề cương thực tập.

Danh sách giáo viên hướng dẫn đã có. Liên hệ Cô Thư để xin Giấy giới thiệu đi thực tập.

Nhóm trưởng liên hệ GVHD và Người hướng đẫn trực tiếp của Đơn vi thực tập.

Danh sách phân công thực tâp, đề cương thực tập download theo link sau: DE CUONG-NHATKY THUC TAP TOT NGHIEPCác tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN