Home » , » PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CẦU (BẢN MỚI)-CD18CLC-CD18A.B.D-CH18-CD19LT

PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CẦU (BẢN MỚI)-CD18CLC-CD18A.B.D-CH18-CD19LT

THÔNG BÁO

+ Chú ý: Sinh viên khóa CD18CLC vẫn làm theo số liệu cũ, riêng đồ án mố trụ và thi công giáo viên sẽ hướng dẫn cập nhật theo các yêu cầu của Phiếu số liệu mới trong quá trình làm đồ án (Do bổ sung một số yêu cầu mới của đồ án mố trụ và thi công).

+ Phụ lục đồ án chuyên ngành cầu các lớp có thay đổi như sau, do đó các bạn hủy bộ số liệu cũ làm theo bộ số liệu mới

+ Phụ lục đồ án mới chuyên ngành cầu(Lớp CD18CLC-CD18A.B.D-CH18-CD19LT) theo link sau: Phụ lục đồ án bản mới

+ Tham khảo qui định tiến độ thực hiện đồ án tiên quyết: Điều kiện đồ án tiên quyết

+ Bộ số liệu địa chất, thủy văn phục vụ đồ án mố trụ và đồ án tốt nghiệp: Số liệu địa chất thủy văn (Có thể thay đổi theo năm)

+ Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp chung: Biểu mẫu tốt nghiệp(Có thể thay đổi theo năm)

+ Tham khảo thời gian đăng kí đồ án tốt nghiệp: Thời gian đăng ký đồ án tốt nghiệp
Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN